Klasyfikator.NET - zamówienia publiczne

CHARAKTERYSTYKA

Program Klasyfikator CPV ułatwia realizację obowiązków wynikających z art.13, art.30 ust.7, art.34 ust.1 oraz art.98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Program pozwala określić wartość zamówień publicznych dla dostaw, usług, robót budowlanych oraz dostaw i usług powtarzających się. Wartość jest określana na podstawie zapisów wydatków oraz zapisów planu budżetowego dokonanych w oparciu o Słownik Rodzajowy oraz Wspólny Słownik Zamówień CPV. 

Program jest także pomocny w planowaniu zamówień oraz sprawozdawczości.

 

ZASTOSOWANIA

Czy przekroczony został próg ustawowy i należy przeprowadzić postępowanie o zamówienie?
Zadanie możliwie do zrealizowania dzięki wykonaniu przez wszystkich dysponentów, w oparciu o Słownik CPV, planu wydatków budżetowych swoich komórek. Sumowana wartość planu w skali całej instytucji generuje listy grup i kategorii, które przekraczają lub nie, próg ustawowy i obligują (lub nie) do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne.

Ile wydaje się środków w skali instytucji w poszczególnych kategoriach i grupach CPV?
Bieżący monitoring wydatków umożliwia konfrontację ich zgodności z wcześniej opracowanym planem. Każdy wydatek jest rejestrowany w systemie i musi zostać przypisany do wprowadzonych wcześniej postępowań, co pozwala zorientować się ile faktur i na jaką łączną kwotę przypada na poszczególne zamówienia, uniemożliwiając tym samym przekroczenie jego wartości.

Ile wydatkowanych jest środków poniżej progów ustawowych?
Jeżeli wydatek w trackie rejestracji nie jest przypisany do zamówienia, wówczas trafia do działu wydatków poza ustawowych i jest odrębnie sumowany wg kodów CPV. System na bieżąco podaje wartości zsumowane oraz bilansuje je do definiowanej indywidualnie wartości progów ustawowych. Pozwala to zapobiec przekroczeniu progów ustawowych.

Jakie przetargi i kiedy należy zrealizować w całym roku budżetowym?
Wprowadzenie przez dysponentów planowanych zamówień wraz z określeniem kodów CPV (dla dostaw i robót budowlanych) oraz CPC (dla usług) umożliwia osobie odpowiedzialnej za zamówienia publiczne wygenerowanie raportu z planu zamówień i wykorzystanie go nie tylko jako planu pracy na dany rok, ale także jako podstawowy materiał analityczny w sprawozdawczości - art. 13 ustawy.

Jakie zostały udzielone zamówienia? Jakie dane zamieścić w rocznym sprawozdaniu?
Rejestrowanie udzielonych zamówień, których statystykę (sumaryczną ilość i wartość) wykorzystuje się następnie w sprawozdawczości, art. 98.

 

PODSTAWOWE FUNKCJE

Panel administratora
Program może być wykorzystywany przez wielu użytkowników jednocześnie. Ich nazwy oraz hasła dostępu przydziela administrator. Ponadto administrator prowadzi rejestr udzielonych zamówień oraz zajmuje się sprawozdawczością. Dodatkowo ma on uprawnienia do wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Po pierwszym uruchomieniu programu loguje się jako: admin na hasło: admin. Następnie hasło to powinien zmienić na sobie tylko znane.
Następnie definiuje on poszczególnych użytkowników, podając ich nazwy i hasła. Po ich otrzymaniu mogą oni rozpocząć pracę z programem.

Rejestr wydatków
Po zalogowaniu danego dysponenta, program pozwala mu rejestrować wszystkie wydatki na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo wg kodów słownika CPV. Dzięki temu dysponent tworzy we własnym dziale historię wydatków, mając stałą kontrolę nad ich sumą.

Rejestr planu budżetowego
Po zalogowaniu dysponent ma również możliwość wprowadzania danych do planu budżetowego. Podając poszczególne wartości przypisuje im kod ze słownika CPV z podziałem na grupy (dla dostaw) oraz kategorie (dla usług). Dzięki tym danym możliwe jest późniejsze określenie wartości zamówień publicznych, które trzeba wycenić w oparciu o plan budżetowy.
 
Rejestr planu zamówień
Ostatnim rejestrem prowadzonym przez dysponenta jest plan zamówień. Na początku roku każdy dysponent wprowadza do systemu planowane zamówienia przypisując im kody CPV (dla dostaw i robót budowlanych) oraz CPC dla usług. Dzięki zbiorowej pracy wszystkich dysponentów, Administrator generuje raport z planu zamówień, który następnie wykorzystuje w sprawozdawczości - art. 13 ustawy.

Rejestr udzielonych zamówień
Ten rejestr na bieżąco aktualizuje wyłącznie Administrator. Dane o trybie oraz wartości szacowanej i ostatecznej będą później wykorzystywane w sprawozdawczości na potrzeby art. 98 ustawy.
 
Raport wydatków
Jedna z najważniejszych funkcji programu. Dzięki niej, każdy zalogowany dysponent może w dowolnej chwili zorientować się jaka jest sumaryczna wartość wydatków na daną grupę lub kategorię CPV, co w efekcie pozwala natychmiast określić tryb przetargu, bądź też jeśli wartość ta nie przekracza progu € dokonać zakupu poza ustawą.
 
Raport planu budżetowego
Funkcja, dostępna jest dla każdego dysponenta. Pozwala natychmiast poznać sumę planu budżetowego w danej grupie lub kategorii w skali całej instytucji. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku, kiedy o wartości zamówienia ma zdecydować suma planu budżetowego.
 
Raport planu zamówień
Na podstawie danych o planowanych zamówieniach zgromadzonych przez dysponentów, Administrator generuje raport planowanych zamówień na potrzeby art. 13 ustawy.
 
Raport udzielonych zamówień
Dzięki systematycznie gromadzonym zapisom w rejestrze udzielonych zamówień, Administrator może wygenerować raport z zamówień, który następnie wykorzystuje w sprawozdawczości - art. 98 ustawy.
Program uwzględnia najnowsze zalecenia UZP dot. rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień!
 
Słownik CPV
Elektroniczna wersja obszernego słownika zawierająca kilka tysięcy pozycji, umożliwiająca błyskawiczne znalezienie każdego kodu. Słownik zawiera także kody uzupełniające oraz tabelę zbieżności kodów CPC-CPV wykorzystywaną w planowaniu zamówień, a następnie sprawozdawczości.
 
Wyszukiwanie w wydatkach
Szybkie znalezienie dowolnego dokumentu w rejestrze wydatków. Wyszukiwanie można dokonywać np. wg kodu CPV, kwoty, nr dokumentu.

 

CENNIK

  • 1000 zł brutto/rok
  • 350 zł brutto/rok - (placówki oświatowe)

ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy przygotować zgodnie z formularzem podanym poniżej i przesłać elektronicznie, pocztą lub faksem na adres podany w formularzu:

 formularz zamówienia

Konto jest aktywowane wg poniższych zasad:

Po otrzymaniu podpisanego formularza i weryfikacji danych wystawiana jest faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności i przesyłana pocztą elektroniczną w formacie PDF.

Po odnotowaniu płatności, konto zostaje aktywowane na okres 365 dni, a na podany adres e-mail zostają przesłane login i hasło. 

 

REGULAMIN

Usługa świadczona jest w oparciu o regulamin.

Realizacja: web-portals.pw